Warranty Status : สถานะการรับประกัน | Service Status : สถานะสินค้าส่งซ่อม | Sign In |
 
Check the status of your warranty/ตรวจสอบสถานะของการรับประกัน

Enter your IMEI/ กรอก IMEI ของโทรศัพท์มือถือ


How to find your IMEI/ วิธีการตรวจสอบ IMEI เครื่อง